Ergo Stonks #937

Rarity
common
🎩
Polkadots’ hat
👔
Oracle clothes
🏹
XRP Shotgun